Ujub Piranti Slametan

Bentuk ujub dalam Siklus Hidup Slametan Menurut Utomo (2007: 478), ujub adalah maksud atau niat melakukan selamatan. Setiap upacara selamatan harus menggunakan ujub untuk mengungkapkan maksud selamatan kajat tersebut. Karena itu, setiap kali Anda melakukan selamatan, itu harus menjadi prasyarat penting. Selamatan dalam siklus hidup terbagi menjadi tiga hal utama, yaitu selamatan lahir, kehidupan, dan kematian. Dalam selamatan-selamatan siklus kehidupan juga membutuhkan ujub untuk pelaksanaannya.

Jenang Sepuh (jenang abang putih)

Niyate mule dina pitu pasaran lima, sing nyipta sang ibu bumi bapa kuwasa, bumi kerta banyu tawa, leluhur sing cikal bakal sabet sapone, kabeh dimemule jenang sepuh panyuwune muga-muga Gusti Allah ngijabahi kabeh kinabulan panyuwunipun. Amin.

Sekul Suci Ulam Sari (caos dhahar)

Niyate ngaweruhi Bapa Adam ibu Hawa, sing cikal bakal sabet sapone junjungan kita Nabi Muhammad sekabat sekawan Abu Bakar, Umar, Usman, Sayyidina Ali. Para leluhur kabeh sedaya disedakohi panyuwune anggone nampi kodrate pangeran jangkep pitung wulan. Yen teka lek’e jabang bayi bisa gangsar slamet wilujeng. Amin.

Pudhak Ripih-Kembang Setaman

Niyate nyambung tuwuh, tuwuhe wiji saking Gusti Allah, tumurun dhateng Bapa Adam Ibu Hawa turun dhateng kaki nini turun bapa biyung turun dhateng ingkang anggarbinana. Yen teka lek’e jabang bayi bisa gangsar mayar. Slamet wilujeng. Amin.

Buceng Kuwat

Niyate metri kaki semara bumi nini semara bumi, kaki kuwat nini kuwat, kaki jangkung nini
jangkung, ingkang jangkung kawilujengane sing nampi kodrating pangeran. Yen teka lek’e jabang bayi sageda gangsar mayar slamet wilujeng. Gusti Allah ngijabahi kabula panyuwunipun. Amin.

Jenang Abang Juruh Abang-Jenang Putih Juruh Putih

Metri turutan saking Bapa biyung anggenipun nampi pasihing pangeran jangkep pitung wulan. Yen dumugi lek’e jabang bayi sageda gangsar mayar slamet wilujeng Gusti Allah paring kabul. Amin.

Jenang Baro-Baro

Metri sadulure sing tuwa dhewe jaya baruna sing mertapa ana banyu anggone nampa pasihing pangeran, Yen teka lek’e jabang bayi bisa mayar Gusti Allah paring kabul. Amin.

Jenang Rena Lima

Niyate metri sedulure papat, lima pancer. Ganda, Yen teka lek’rasa, paningal, pangucap, pangrungu. Yen teka lek’e jabang bayi gangsar mayar slamet wilujeng Gusti Allah paringa kabul. Amin.

Buceng Pitu

Niyate metri sedulure nunggal pertapan sing adoh tanpa winangenan cedhak tanpa senggolan anggone nampa pasihing pangeran jangkep pitung wulan, Yen teka lek’e jabang bayi gangsar, mayar, slamet, wilujeng Gusti Allah paring kabul. Amin.

Golong Pitu

Metri sedulure manunggale cipta rasa budi lan karsa. Wiwite tumurune kodrat dumadi si jabang bayi, Yen teka lek’e jabang bayi gangsar mayar slamet wilujeng Gusti Allah paringa kabul. Amin.

Jajan Colomeni

Metri midodareni ngembang pari rusak taman. Tamane kakung lan putri. Wiwite wiradat tumurune kodrat, Yen teka lek’e jabang bayi gangsar mayar slamet wilujeng Gusti Allah paringa kabul. Amin.

Kopat Luwar (lepet)

Metri yen ana kajat niyat paringa luwar, yen teka lek’e jabang bayi gangsar mayar slamet Gusti Allah paring kabul. Amin.

Rujak

Niyate metri jabang bayi yen wijil kakung nggantheng yen wijil putri ayu, juweh receh tata jalma ayem tentrem. Gusti Allah paringa kabul. Amin.

Jenang Procot

jabang bayi yen teka lek’e jabang bayi gangsar mayar slamet slamet wilujeng. Gusti Allah paring kabul. Amin.

Gimbal Grising

Niyate brastha utawa nyingkirne naga dina kala dina, naga taun kala taun, was sangar, tali wangke, kala wangke, rijalolah jabung wuku kuburi pasung darun, bisa sampurna pungkasan anggone nampa pasihing pangeran. yen teka lek’e jabang bayi gangsar mayar slamet wilujeng Gusti Allah paring kabul. Amin.

Mule Metri

Niyate mule metri wiwitan etan pungkasan kilen kutu-kutu walang togo sing ngrasuk agama Islam. Seh Subakir sing numbali tanah Jawa, malaikat Khasim sing nata sandhang tedha. Baginda Ilyas Baginda Kidir, Mbok Sri Unon sing ngatur iline toya, Empu Gendhing, Empu Gembleb, Empu Domas, Empu Kromoyadi, juru tani, dukut banyu, bendung segara, nabi, wali, mukmin, para usada sing nyebarake agama Islam kabeh dimemule lan dipetri nyuwun kabul panyuwune, Gusti Allah ngijabahi. Amin.

Jenang Sengkala

Jenang Sengkala Niyate nyengkalani dina pitu pasaran lima rina wengi balung tinumpuk, getih cinilung, glondhong pengareng-ngareng kadya dikebat barat angin kari slamet wilujeng, GustiAllah paring kabul. Amin.

Wedang kopi paitan patang cangkir lan rokok

Ngawruhi kaki senggeyeng nini senggeyeng, menawi sak wanci-wanci si jabang bayi lair sageda slamet wilujeng.

Nyambung Tuwuh

Nyambung tuwuh (gedhang raja setangkep), ember (mangkok) anak gedhang raja Godhong ringin godhong andhong godhong puring (dicemplungake ember diparingi banyu). Cok bakal (takir diparingi tigan pitik kampung diiseni rempah-rempah). Sak bab mbantu kajat malih, pudhak paripih kembang setaman perlu kangge nyambung nyiram ingkang dipun sambung siram wiji sangking Maha Kuwaos katuraken dhateng Bapa Adam Ibu Hawa tumurun dhateng kaki-nini kaki-nini tumurun dhateng bapa biyung sangking bapa biyung tumurun dhateng Lastri sekalian pramila dipun sambung siram mugi saged madhep manteb palungguhane ngrembuyunga kekayone ganep among tuwuhe diungkul-ungkule guru dewane dinten selasa kliwon Lastri pinanggih jodhone. Sageda wilujeng ayem tentrem dadia kaki-kaki nini-nini salaminya. Para rawuh kula aturi paring donga restu Gusti Allah ngijabahi sedaya mugi kabul panyuwunipun. Amin.

Untuk ujub awal, dapat menggunakan aturan-aturan yang tertera pada artikel ujub niat slametan.