Serat Nyupurusa

ꦚꦸꦥꦸꦫꦸꦱ

ꦆꦔ꧀ꦒꦶꦃ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦏꦱꦼꦧꦸꦠ꧀ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦠꦼꦠꦼꦩ꧀ꦧꦔꦤ꧀꧉

— ꦫꦶꦪꦺꦴꦥꦿꦩ꧀ꦧꦤꦤ꧀꧉

ꦥꦤꦸꦠꦸꦫꦤ꧀ ꧇꧑

ꦥꦸꦥꦸꦃ​꧇꧑꧈

ꦲꦩꦸꦂ꧀ꦮꦤꦔꦶꦢꦸꦁ​ꦉꦱ꧀ꦥꦠꦶ꧈​
ꦱꦼꦢꦾꦤꦭ​ꦲꦔꦿꦸꦏ꧀ꦠꦶ​ꦧꦸꦝꦪ꧈
​ꦱꦸꦩ꧀ꦧꦁ​ꦏꦔ꧀ꦒꦺꦴ​ꦮꦼꦮꦫꦶꦱꦺ꧈​
ꦩꦸꦒꦶ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦱꦠꦸꦲꦸ꧈
​ꦥꦫꦶꦁ​ꦢꦪ​ꦔꦿꦩ꧀ꦥꦸꦁꦏꦺ​ꦏꦥ꧀ꦠꦶ꧈
​ꦭꦤ꧀ꦧꦒꦱ꧀ꦏꦮꦫꦱꦤ꧀꧈​
ꦩꦶꦮꦃ​ꦧꦸꦝꦶ​ꦭꦸꦲꦸꦂ꧈
​ꦲꦩ꧀ꦧꦧꦂ​ꦏꦁ​ꦱꦤ꧀ꦝꦶꦠꦩ꧈​
ꦊꦭꦏꦺꦴꦤꦺ​ꦥꦫ​ꦲꦒꦸꦁ​ꦫꦶꦁ​ꦏꦮꦸꦤꦶ꧈
​ꦩꦿꦶꦃ​ꦠꦼꦥ​ꦭꦤ꧀​ꦠꦸꦭꦝ꧉
Amurwani angidung rêspati,
Sêdya nala angrukti budhaya,
Sumbang kanggo wewarisé,
Mugi Gusti satuhu,
Paring daya ngrampungké kapti,
lan bagas kawarasan,
miwah budhi luhur,
ambabar kang sandhitama,
lêlakoné para agung ring kawuni,
mrih têpa lan tuladha.
 
ꦢꦺꦤꦺ​ꦆꦔ꧀ꦮꦁ​ꦏꦁ​ꦲꦚꦼꦫꦠꦿꦸꦏ꧀ꦩꦶ꧈​
ꦲꦧ꧀ꦢꦶ​ꦧꦼꦏꦼꦭ꧀ꦲꦶꦁ​ꦥꦤꦶꦠꦶꦱꦱ꧀ꦠꦿꦤ꧀꧈
​ꦲꦩꦸꦁ​ꦚꦼꦫꦠ꧀ꦱꦩꦸꦂ​ꦮꦠꦺ꧈
​ꦤꦺꦴꦫ​ꦠꦸꦩꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦭꦶꦂ​ꦩ꧀ꦥꦸ꧈
​ꦥꦶꦤ꧀ꦝꦤꦺ​ꦥꦸꦗꦁ​ꦒ​ꦲꦶꦁ​ꦔꦸꦤꦶ꧈
​ꦲꦚꦸꦮꦸꦤ꧀ꦥꦔꦏ꧀ꦱꦩ꧈​
ꦏꦁ​ꦩꦮꦤ꧀ꦠꦸ​ꦮꦤ꧀ꦠꦸ꧈
​ꦱꦶꦱꦶꦥ꧀ꦱꦼꦩ꧀ꦧꦶꦫꦶꦁ​ꦥꦏꦂ​ꦪꦤ꧀꧈​
ꦩꦸꦒꦶ​ꦏꦺꦴꦤ꧀ꦗꦸꦏ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ꦥꦤ꧀ꦗꦼꦤꦼ​ꦔꦤ꧀ꦱꦩꦶ꧈​
ꦱꦮ꧀ꦭꦶꦫꦶꦁ​ꦏꦊꦥꦠꦤ꧀꧉
Dene ingwang kang anyerat rukmi,
Abdi bêkêl ing panitisastran,
Amung nyêrat samurwaté,
Nora tumindak lir mpu,
Pindhane pujangga ing nguni
Anyuwun pangaksama,
Kang mawantu-wantu,
Sisip sembiring pakaryan,
Mugi konjuk dhatêng panjenengan sami,
Sawliring kalepatan.
 
Ginupita carita ing nguni,
praja agung ing gisik bêngawan,
kanyuruhan den arané,
ngétan paran lumaku,
saka agraning ardi kawi,
kinupêng sèwu arga,
harjuna kang mangku,
lêrês ing sisih ngutara, 
rinumpaka luhur tinata sêkar budi,
mardawa ing ukara.
 
Dèn sanyata wiyaring kang nagri,
Têpis kulon kawi kang aldaka,
Ngétan mèru têpiné,
Yén ta sira anglabuh,
lêlayaran anut ilining,
Brantas ingkang narmada,
Campuhing kang banyu,
Mancik ing pracimantara,
Ngidul bablas munggwing têpining jaladri,
Nihan wêngkoning praja.
 
Angilak ijo yénta kaéksi
Têbaning sawah lan pêkarangan
Wanantara êmbané
Subur kang tanêm tuwuh
Dadya jagang harjaning nagri
Makmur kang ahlul dagang
Satataning laku
Tumekeng sanjaban rangkah
Kabeh sami saiyêg saéka kapti
Anut darmaning angga.
 
Sintên nênggih kang hanyakrawati,
Hanjayéng sakabèh tribuwana,
Déwa Simha jejuluké,
Wirotama sang prabu,
nyata gunungan sénapati,
teguh timbul prabanya,
bhirawa ing kéwuh,
nanging adem ing parentah,
Memayungi kabeh saisining nagri,
Wijaya paramarta.
 
Sapraja nungkul anembah bekti,
Marang bodhi kalawan hyang siwa,
Anguswa ing pepadane,
Mila tan mokal lamun
Hyang rudra ingkang hanyotyani,
Ing jro jabaning pura,
Pindha agni murub,
Mbesmi wataking culika,
ngobar bali suci kang durjana diti,
paran hayuning praja.
 

ꦥꦸꦥꦸꦃ​꧇꧑

Makana swasaning nagri,
Smaradhananing dewa,
Mangka ginedhong jarwane,
Saking luhuring kang kandha,
Ywa tutug yen sadina
Gumanti giliring wuku,
Sèbêt byar kang sanalika.
Gantosing carita niki,
Kinon ing jaman samana,
Sang prabu amrih kersané,
Têntinjo karang pradesan,
Kukubing kanyuruhan,
Mila dhawuh mring sang juru,
Atut laku papantaran.
Sigeg ing ngajenging gatri,
Asri mulat kang gapura,
Ngungkuli pucang luhure,
Baluwarti lir taksaka,
Tepung dhatulaya,
Rinengga ing cawen luhur,
Sastra cetha nir ing papan.
Ngalor kang laku nireki,
Nambang ing lepen amrêta,
Gya sesuci risang katong,
Badhe angayahi darma,
Tilik harjaning praja,
Mugi lampahe jinangkung,
Gusti kang maha amurba
Wesan gawe wus humancik,
Lampahing sri nara nata,
Pacrabaan ya ing kono,
Sinten tha ingkang mawisma,
nenggih sang wiku dibya,
miwah ingkang para sadu,
bhaktine resi Agastya.
Sinubya kabehing resi,
agya ingacaran lenggah,
limasan wewangunane
payung akatti kamangka
mapan sisihing sendang
sinedah kang gempur watu,
sang katong aris sabdanya
Duh dang hyang pepunden mami,
Paran martaning paduka,
Ywa kagyat nampi sowane,
Keng putra pun dewa simha,
Sowan tan tinimbalan,
Heh kaki enggala matur,
Apa tha kang dadi sedya.
Atur rembage sang aji
Sedya ambangun asrama
Minangka bakti dewane
Kang sampun paring nugraha
Wujud putra sampurna
Mila atur mring sang wiku
Arsa yasa kalasanja.
Dahat kepranan sang resi
Sedya tulusing narendra
Palinggitan beh isine
Bakal jumurung ing karsa
Sumbang sabarang karya
Adresing kang paring atur
Binarung sukaning manah
꧑꧐Tuhu katrem sang narpati,
Tan kraos wus gagat enjang
Gya nimbali singosaren
Atur sasmita siyaga
Tata baris kang wadya
Kapalan wadya sawegung
Mbayangkari sri narendra

ꦥꦸꦥꦸꦃ​꧇꧓

Nênggih kang pra dibyanung
singêp waspada datanpa rangu
gumulung lir mendung lebu tan sinipi
tapaking kuda kang tawur
prasasat tan ana pedhot
Nadyan ta amung satus
Wadya ingkang humiring sang prabu
Tuhu surengrana tetungguling jurit
Tan mingkus ndawêging kewuh
Nyata tangguh tanggap tanggon
Ya makana sang prabu
Milang kori mring sakehing talun
Nenggih ing dukuh wurandungan pun ngancik
Lumbunging praja satuhu
Pepak sadaya katinon
Mungguh tuwa lan juru
Pradesan ing lor etan lan kidul
Miwah kilen pan samya marak angampil
Kebak amblabar hangalun
dahat umyung yen katinon
Têngangé wus sumunu
Sanghyang surya rumeksa satuhu
Mila sareh ngranti kang arka lumingsir
Sinawung ampang rerembug
Sinelan geguyon maton
Marak ira sang juru
panakawan kinasihing prabu
tumuli humatur mring sang narapati
dene ingkang nunggal laku
rêréndét luh kang panganggo
Sigra sang prabu andangu
Nenggih marang risang tuwa buru
Pagéné sumengka lir pangawak braji
Sumêmbah sarwi humatur
Lenging kapti kang kinongkon

ꦥꦸꦥꦸꦃ​꧇꧔

Duh sang prabu dene wang kang mangarsa
Atur sembah sang aji
Dene murang tata
Sowan tan tinimbalan
Kasurung bingunging ati
Lelakon ingkang
Anempuh karang kitri
Balingawan nenggih nami kang pradesan
Ya kono gubuk mami
Kupeng tetegalan
Wetane narmada Ingkang nama kalisari
Wus sapandurat
Ndadak lir gandamayi
Paman buru gya walaka atur ira
Sira nyebut sang kali
Ya ingkang rumeksa
Gandamayit kang aran
Paran warta kang sayekti
Boya kangelan
Sun bakal hamiyarsi
Groyok nenggih atur ingkang den dinuta
Lir banjir bandang yekti
Hamuwusing rasa
Carita kang kamangka
Ngamuke si kala sakti
Ingkang kataman
Punggêl yuswa nireki
Babo-babo nirang satru pan digdaya
Tan gatra tan kaeksi
Getap sri narêndra
ngundang si wrêhatbala
kinen ngiringkên sang pati
anempuh lawan
panggah sri surèngpati
Mapan lingsiring surya mangsa katiga
Tinrajang riris hardi
Pedhut lelimengan
Wreksa wikara janma
Wimbuh rungkuting wanadri
Atur sasmita
Si Juru hamangsuli
Dene prapteng wetane papan kaangkah
Balingawan pan nami
Tintrim sepi sunya
Raras lir ing pasetran
Apan kombang tan kaeksi
Amung swaranya
Kedasih tyas malatsih
Seru nenggih dumadak kang gora swara
Bilulung aswa neki
Gumerot kang wreksa
Lir gumlundhunge sela
Gora reh kagiri-giri
Nenggih praptanya
Brahala salah warni
Heh danawa ya paran praceka nira
Dedangka ndi makirih
Dene murang tata
Hambengkasi kang janma
Sun pager jaganging nagri
Sang Dewa Simha
Kanyuruhan nagari
꧑꧐Ngakak ladak ingkang sami salah rupa
Aguyu tanapi sepi
Papat kang wasita
Kang aran kala johar
Miwah pujangga pujanggi
Myang ontarwiyah
Para reratu demit
꧑꧑Ingkang padha regejegan tawur ujar
Sulaya mangka twasi
Padha sura panggah
Nguja kasudirannya
Midhang jaja tanding aji
Mangka mangsanya
Tuwuh ron kamaligi

ꦥꦸꦥꦸꦃ​꧇꧕

Ki Juru kang tansah mulat
Tuwa buru kang ngrowangi
Sajak rengu ulatira
Wanuh satru kang sayekti
Para jim salah rupi
Mula kalis ing pati pun
ywa brekasakan wantah
sari sarining wanadri
paring atur sampekane satrukala
Kagyat risang narapatya
Midhanget aturnya kaki
Sandine si satrumurka
Tan pasah lelandhep bumi
Amung weninge ati
Kang kawasa ngobar satru
Kabeh gya kinongkonan
Samadi hangesthi Gusti
Mawur sumyur kabrastha genine nala
Amung papat kang mangarsa
Gatra manungsa sakalir
Nadyan sang prabu tan kewran
Menika kang amerangi
Ring lenggah mangenjali
Temah andhap nungsung atur
Luput pun den lengkara
Nyadhong aksamane aji
Lelamatan jago kluruk wus kapyarsa
Sira kabeh piyarsakna
Atur ingsun kang sinandhi
Apan sumeleh kang salah
Kudu tinebusing kapti
Myang resike kang ati
Ywa nganti cidra janjimu
Ywa janji mring jeneng wang
Janji mring angga pribadi
Tuhu kuwi kang sun jaluk marang sira
Wekas ingsun marang sira
Balia ngalam ing nguni
Sunyaruri ingkang jagad
Ngrumeksa sawadya neki
Heh pujangga pujanggi
Mapana ing mahameru
Singasari sang johar
Ontarwiyah tengger nagri
Rumeksaa kanyuruhan sakrandahnya
Duh sang prabu sembah kula
Dadi bebetenging nagri
Lamun isih jejeg ingwang
Tan bakal tinempuh diti
Kanyuruhan kang nagri
Tansah unggul lan misuwur
Nadyan gumanti praja
Raharja kalis ing kali
Nyuwun palilah mugi hyang ngijabahi
Katutura sang dewa simha
Pat windu anjayeng nagri
Tentrem tata lan raharja
Yuwana miwah basuki
Dene wus titi wanci
Luntur kaprabon mring sunu
Sang Liswa kekasihnya
Ingkang lenggah dhampar gadhing
Ya Shri Gajayanalingga Jagatnata

ꦥꦤꦸꦠꦸꦫꦤ꧀ ꧇꧒

ꦥꦸꦥꦸꦃ​꧇꧑

Dene sigeg kang kajarwi,
Hing panuturan kasiji,
Luhur tanpa timbang lire,
Nara prabu dewa simha,
Mangka jaman wus gantya,
Dahat peni yen kawuwus,
Ya jaman salaka rukma.
Nuju satunggaling ari,
Nenggih buda wage ratri,
Kala temu dewasane,
Mapan ing prabasuyasa,
Paningrat brang lor wetan,
Lenggahan linemek babut,
Sinambi mirengke gangsa.
Sri nata tuhu amiji,
Sagung prajurit sumingkir,
Telung panyawat adohe,
Mligi ingwang lan warangka,
Nata ing kapatihan,
Miningka rowang sang prabu,
Lelangen sastraning janggan.
Masrambah lagoning gendhing,
Dahat andupara sang sri,
Saklimah tan na cature,
Amung sadhakep sajuga,
Lir campuh ingkang rasa,
Nuju sasuwuking lagu,
Ki patih atur sabawa.

ꦥꦸꦥꦸꦃ​꧇꧒

Wewangun panembah yekti,
Mapan ing punjering graha,
Pinetha galihing kayon,
Amrik gandane cendana,
Maweh rarasing driya,
Endah warni yen kadulu,
Sumorot pindha Kartika
Nanging eman sawatawis
Gatrane kang kalasaja,
Wus kalah lawan jamane
Gingsir tabêté mustika
Sumendhal sang aprabu
Tumetes lingganing kang luh
pindha rinujit wardaya
Heh, ki juru den mangarsi
Mula sira piyarsakna
Dhawuh ingsun kalakone,
Yen ta wus mancik ing kala
Putraningsun sang Liswa
Yen bangkit anggubah yeku
Pêpêthan mungwing sasana
Tan ngetang awan pa wengi,
Sun bakal aluntur praja,
Mahas ing asepi lire,
Mula sira ywa kangelan,
Enggal sowan sang Liswa,
Duh aji Kawula nuwun,
Pun abdi madal pasilan.
Sajuga nahen sang pati
Ngeningken kang pancadriya
Anut reruntung ciptane
Wimbuh mrik kelune dupa
Nunggal rasa lan rahsa
Byar padhang tanapi semu
Tan damar tan bagaskara

ꦥꦤꦸꦠꦸꦫꦤ꧀ ꧇꧖

ꦥꦸꦥꦸꦃ​꧇꧑

mijil nenggih sang sri maha yogi,
lir wangsalan semon,
mulat sang wibatsyuh panembahe, 
raga suci hanuju mring gusti (1948),
gya humatur aris,
hanenggih sang wiku.
munculah sang raja mahatapa,
wajahnya penuh tanda tanya,
melihat sang wibatsyuh (arjuna) yang dengan hormat,
badan suci untuk menuju ke Tuhan (tahun penciptaan 1948 Jawa),
segera berkatalah dengan sabar,
demikian sang pertapa.
wruhanana heh palguna, 
aja nganti sanggarunggi,
ora gatra ora gantha,
mung sanepa kang winardi,
ya makutharama sri,
tuhu arane kang wahyu,
tuwuhing kanugrahan,
saka temening pangudi,
satemah jinangkung gusti salakunya,
ketahuilah hai palguna (arjuna),
jangan sampai ragu-ragu,
tidak berbentuk dan tidak berwujud,
hanyalah sebuah kiasan rahasia,
ya Makutharama Sri,
demikianlah nama dari wahyu,
tumbuhnya sebuah anugerah,
(jika) datang dari pencarian,
maka akan didukung oleh Tuhan perjalanan (hidupnya).
nenggih sri kang nama nira 
gelaring ratu ya kuwi 
tuwin makutha kajarwa
yekti ageman sang pati
rama ingkang ginupit
tuhu wewadhag sang wisnu
Maryada Purushottam,
jarwane ingkang sinandi,
dahat kinanthi mardawa tyas sang parta.
Disebut Sri namanya,
Merupakan gelar dari seorang raja,
dan Makutha yang disebut,
merupakan pakaian dari sang raja,
Rama yang diceritakan,
merupakan avatara sang Wisnu,
Maryada Purushotam (Sebutan Sri Rama),
demikianlah arti yang dirahasiakan,
sungguh dengan bahagia hati dari arjuna.
kandheg sang wiku hatutur,
ningali njawining gatri,
saindenging pacrabaan,
dahat peni saha asri,
sorote sang sasadara,
maweh jenjeme kang ati.
terhenti sang pertapa dalam berkata,
melihat keluar pintu,
sekeliling pertapaan,
sangatlah indah dan asri,
sinar dari rembulan,
sangat menenangkan hati.
binarung swara anglangut,
rebut slaga rebut warni,
kang warih lan samirana,
manyura kadi ing nguni,
myang swaraning buron wana,
dasar mangsane wus lingsir.
bersama dengan suara berbisik,
berebut keindahan dan warna,
dari sungai dan angin sepoi-sepoi,
beserta suara merak,
dan suara hewan-hewan hutan,
memang saatnya sudah larut malam.
sungging brangta duh sang wiku,
eling rumuhun sayekti,
carita datan kawedhar,
mung sagebyar pindha thathit,
tinilar sang madubrangta,
sumendhe kersane gusti.
tersenyum simpul sang pertapa,
teringat akan masa lalu,
sebuah kisah yang tidak pernah terceritakan,
hanya sekejap seperti kilat,
ditinggal sang kekasih hati,
hanya berserah diri kepada Tuhan.
dhananjaya mung sadeku,
ngranti dawuhe sang resi,
kaya madu pinasthika,
tumetes sarining warih,
rumesep sajroning nala,
mugi gusti ngijabahi.
dhananjaya (Arjuna) hanya bersila,
menunggu ucapan sang Resi,
seperti dari madu yang sangat manis,
meneteslah sari-sari air,
meresap didalam hati,
semoga Tuhan memberkati.
nyata wahyu mengku laku,
nuli lakonana kaki,
kasebut ya hastha brata,
wolung darma kang kaesthi,
yen sira tuhu sembada,
widagdo hamangreh bumi.
Tentunya wahyu memerlukan perjuangan,
maka lakukanlah nak,
yang disebut sebagai Hastha Brata,
Delapan darma yang disebutkan,
kalau kamu berhasil melakukan,
akan dapat memimpin dunia.
surya candra miwah tengsu,
himanda bumi lan geni,
nulaten si jaladara,
nuli tan keri maruti,
ywa pisah pambegan nira, 
anut dewasaning kapti.
matahari bulan dan bintang,
mendung bumi dan api,
lihatlah sang laut,
juga tidak ketinggalan (sang) angin,
jangan pisah dari kelakuanmu,
selalu bersama selamanya.
pisan arka ambegipun,
ingkang tansah amadhangi,
warata sajagad raya,
rumagang lumadi urip,
ketaman dayane panas,
ya urup ndawege urip.
Pertama sifat matahari,
yang selalu menerangi,
merata seluruh jagad raya,
bekerja melayani kehidupan,
dikarenakan daya dari panas,
ya menerangi juga menghidupi.
mula yoga kang katutur,
yen ta sira madeg aji,
kudu bangkit paring srana,
mrih rahayu wong sanagri,
ya kang laku dedagangan,
uga kang ahlul tetani.
maka kelakuan yang disampaikan,
kalau engkau menjadi pimpinan,
harus mampu memberi sarana,
agar sejahtera orang senegara,
baik yang berdagang,
dan yang bertani.
kalebu kang tanem tuwuh,
tansah wani hanguripi,
kena dayaning pratangga,
tetulung miwah ngayomi,
ing dalane kautaman,
iku pambegan kasiji.
begitu juga yang bercocok tanam,
selalu mampu untuk menghidupi,
terkena daya dari matahari,
menolong dan mengayomi,
di jalan keutamaan,
itu adalah sifat yang pertama.
pindho lakune sang tengsu,
padhang tan hambalerengi,
adem jenjem jroning nala,
dadi ujwalaning ratri,
jroning peteng gagapana,
dadi obor laku reki.
kedua adalah sifat dari rembulan,
terang tapi tidak menyilaukan,
dingin tenang di dalam hati,
menjadi penerangan di malam hari,
dalam kegelapan (maka) carilah,
(agar) menjadi obor semua langkahmu.
kacakup bisaa rampung,
tansah sepi ingkang pamrih,
ya ing kono mapan darma,
shangyang candra kang ngreksani,
nenggih ya sasadhara,
kang bangkit ngracut kingkin.
terangkum agar bisa selesai,
selalu tidak mengharap balas jasa,
disitulah tempat dari darma,
shangyang candra yang memimpin,
atau sang sasadhara (rembulan),
yang selalu mampu menghapus kesedihan.
apa sira nate ndulu, 
kembang tawang wanci ratri,
heh palguna sang sudibya,
pan tumenga kang wiyati,
kartika lir silih pernah,
pindha sesotya kang warni.
apakah kau pernah memandang,
bunga langit di malam hari(?),
hai Palguna (arjuna) yang sakti (?),
menengadahlah ke angkasa,
bintang yang berselang-seling,
seperti permata warnanya.
mula sira yen kadatu,
aja kendat hamemuli,
rasa girang jroning nala,
kabeh saisining nagri,
mrih rahayu lan yuwana,
saiyeg saeka kapti.
maka kau jika diangkat (sebagai) pemimpin,
jangan berhenti dalam mengutamakan,
rasa senang dalam hati,
semua seisi negara,
agar sejahtera dan selamat,
bersatu seluruh negeri.
elingana jarwaningsun,
ana tutur duk kajarwi,
jarwane para sujana,
kang wus lantip rasa budi,
mungguhe kadang lir lintang,
ana wanci tak kaeksi.
ingatlah perkataanku,ada ajaran yang mengatakan,
kalimat dari para pandai,
yang sudah tajam budi pekertinya,
seakan teman bagaikan bintang,
ada saat tak dapat terlihat.
nanging boya nganti rangu,
ora sipat mbalenjani,
rowang kang pindha trenggana,
nadyan singep mendung yekti,
datan kengguh nora cidra,
ngendi papan yen nggoleki.
tapi jangan pernah ragu,
tidak berwatak membohongi,
teman yang seperti bintang,
walaupun tertutup mendung,
tidak akan berubah dan tidak akan berbohong,
kamu tahu dimana harus mencari.
mula lintang kanggo tuduh,
lumaku madyaning ratri,
pituduhe datan singlar,
mangka keblat yen lumadi,
ing kono mungguhe darma,
hasta brata ingkang katri.
karena itu bintang juga digunakan untuk petunjuk,
berjalan di tengah malam,
petunjuknya tidak akan salah,
dapat menjadi kiblat jika ada,
di situ artinya darma,
Hasta Brata yang ketiga.
nuli kapat kang sinebut
yeku himanda kaesthi
apa tha kang dadi darma
tumengeng tawang premadi
mega sumungging rerantak
naweng ing agraning wukir
rumembe selaning gunung
warata datanpa tepi
nora gumuk nora jurang