Mantram Keris

Sejatinipun, mantram keris punika kathah macem miwah trapipun. Sedaya njumbuhaken kaliyan kahanan miwah ajaran ingkang dipun tampi lan ugemi saking para leluhur. Ing ngandhap punika donga lan mantram pusaka ingkang saged diagem saben dina lan wayah. Nanging langkung sae malih, menawi katebus ing laku lan diwejang kaliyan guru.

Suguh

Kagem ngobong dupa utawi basmi menyan kapisanan sak derengipun ngrumat tosan aji. Jumlahipun dupa ingkang kabesmi kedah ganjil miwah mboten pareng disebul, menawi badhe mejahi latu. Menawi ngagem menyan, langkung prayogi menawi ngagem menyan madu utawi sajinisipun.

Dal putih arane menyan, Ganda kusuma kukuse dupa menyan, Renyes sejati awune dupa menyan, Sekul pethak ganda arum, Sarine dupa menyan, Yahuk nini danyang kaki danyang, Ingkang bebadra ing dusun ngriki, Sumrambah kaki lelembut nini lelembut, Mangga menika kula caosi bebingah, Mugi sampun ngantos wonten kirangipun, Ing sak lajeng ipun hajat kula tiyang sak dusun ngijo, Nyuwun amrih desa ngijo rahayu sak tiyangipun, Ampun ngantos wonten sambekala ingkang nempuh, Dipun saranani sedekah bumi lan bersih dusun, Hayu hayu rahayu saking kersanipun allah. Huk allah. Huk allah, Huk allah

Kawaos kaliyan nyepeng dupo. menawi sampun rampung, dupo nembe saged dipun seleh. Nedhengipun maca “Huk”, dipun barengi kaliyan nyedot napas. Lajeng dipun wedalaken pas nyebut “Allah”.

Mantram punika inggih saged diginakaken sawanci-wanci menawi badhe suguh.

Pasrah

Donga punika diwaos menawi badhe ngrumat tosan aji. Kados dene badhe, jamas, sidhikara, minyaki utawi ngububi. Sakderengipun, pusaka kalolos saking wrangka, lajeng disalap wonten ngajeng. Langkung sae menawi dilambari kain mori lan disawuri sekar mlathi.

Aum awignamastu. Duh gusti mugi mboten wonten alangan satunggal punapa dumateng kawula saha kaluwarga kula. Pusaka ingkang keramat punika inggih pusaka kula, mugi paringna wangsit sasmita saha sih kanugrahan dumateng kula.

Menawi badhe pusaka ingkang badhe dirumat punika gadhahipun tiyang kathah, tembung “kula” saged diganti kaliyan naminipun sedaya ingkang kagungan pusaka. Menawi kathah sanged, saged diringkes ndamel tembung ingkang nyocogi kaliyan kahanan.

Pambuka Tayuh

Tayuh punika sawijining kagunan ingkang kathah ginanipun. Sinau tayuh langkung sae menawi ngagem keris enggal ingkang tasih genah ingkang kagungan miwah sinten ingkang yasa. Dados, menawapa-menapa ingkang kawaos saking sinau tayuh saged langsung ditangletaken dhateng ingkang kagungan.

Kagem miwiti niat badhe nayuh saged ngginakaken mantram punika.

Bismillahir Rakhmannir Rakhim assalamu’alaikum wa’alaikum salam asale wesi saka irenge mripat asale waja saka putihe mripat asale sepuh saka banyune mripat pangerane braja ngadeg ana satengahe mripat kang mengku sedaya wesi aji iya guru sejati

Trap saha caranipun tayuh, saged nyuwun wejangan miwah pituduhipun priyayi ingkang sampun lebda saha wikan ing babagan tayuh. Kersanipun mboten worsuh kaliyan pikiranipun piyambak, miwah saged wening maosipun mboten sasar-susur.

Tayuh

Menawi badhe nayuh pusaka enggal utawi pusaka ingkang badhe dipun tampi, saged migunakaken mantram punika.

Iman sari sukma mulya, tinampanan padha sukma, telek erang aranung wesi, ter putih araning waja, mani rasa araning cahya, wesi pulasani aku njaluk weruh gelem melu aku apa ora.

Trapipun, keris dupun lolos lajeng pucuke keris dipun salap kuku jempol kiwa. Lajeng maos mantram ing inggil punika.

Sepuh

Mantram punika saged diagem menawi badhe minyaki pusaka.

Salam ngalaikum salam tuk pitu sumur pitu, gumilir ilining warih saking kulon saking wetan saking ngandap, saking nginggil saking lor saking kidul saking kiwo saking tengen kabeh-kabeh dadi sambatan aweh daya urun jaya saka keparenge Guru Alip raja ing ngalam pitu daya jaya kumpul manjing karomah saka kersaning ALLAH

Panawar Panas

“Bismi’llahi’rrhkmani’rrakhimi” Geni mati dadi mani,mani mati dadi rasa, rasa mati dadi Allah, Allah cipta dadi sarira, dadi sarira geni rasa geni rasa malika, ya maliku ya malika, ya maliku ya malika ya malika, panase marang Allah. Mani mandi mani kumpul dadi sarira nur barabatu’llah namane Allah neteh marang reh hislaplak, Allah hu Allah sukma ngemban cahya Allah la illaha illa’llah Mukhamad Rasullah.

Nempa Pisanan

Salam ngalaikum salam niat ingsun dadi pengulu saking kersaning ALLAH jodone wesi bumi lawan pamor akasa ket raket ngalairake daya suci daya rahayu saka karsa lan panguwasaning ALLAH LAILLAHA ILLALAH.

Cucak Ijo

Aum matak ajiku cucak ijo. Sun cucukno jagad etan wong jagad etan padha suyudno marang ingsun ya ingsung cucak ijo. Kidul kulon lor tengah wong satengah jagad padha suyudno marang ingsun ya ingsun cucak ijo. Gusti allah kang ngagemi Muhammad kang nyerteni ya ingsun muhammad

Gedruk lemah 3x setiap jam 12 karo dupa 1