Tri Kahana Loka Bab : XXI

POKOK :  Guru wewaton kanggo wong laki rabi.

Den sira kawruhana ing ngisor iki njupuk kanggo pathokan saka wong tuwane lanang lan wadon, sarta mara tuwa lanang wadon lan si penganten lanang wadon, gunggunge kabeh ana 6 (nem) dadi  PETUNG  NEM.

Lakune kaya ngisor iki :

Njupuk naptune manten lanang lan wadon terus digunggung. Upama tumiba dina Jum’at paing naptune ana 15, lan dina Kamis Paing naptune 17. kabeh mau gunggunge ana naptu 32. upama nikahe dina Selasa Paing naptune 12, dadi gunggunge kabeh naptune 44. iku kang diarani wis cukup. Naptu 44 mau banjur dijupuk (6 – 6).

Dadi 44 dijupuk 6-6 utawa dibagi 6, nyisa 2. loro mau petungane dadi Jodho.

Kaya pratelan ing ngisor iki :

  1. Pati
  2. Jodho
  3. Rahayu
  4. Pegat
  5. Pandhita
  6. Pati Besan.
Read More
Tri Kahana Loka

Bebuka

Rinengga sagunging karahayon

Nuwun awiyosipun :

Jer jejering kita manungsa gesang, kita kedah enget dhumateng gesang kita pribadi, kita kedah tresna dhateng sesami, kedah percados dhateng gesangipun tuwin batosipun piyambak-piyambak. Sampun ngantos gugon-tuhon, sampun pitados memuji kayu-watu utawi nyembah brahala sesaminipun.

Kedah nyantosaaken kapitayan dhumateng badanipun tuwin batosipun piyambak.

Menggah wontenipun gesang kita punika, mboten saged dipun pisah-pisahaken kaliyan wontenipin Gaib, inggih punika Gaibing Gusti Ingkang Maha Suci ingkang langkung samar.

Mila ing ngriki nuwun-nuwun sewu, dene kumawantun kula badhe nyingkap wewados kahananing dumados, ingkang kula gelar wonten ing salebeting Primbon punika. Supados pada Kadang Warganing Ngelmi Kabatosan sampun ngantos kerut dhateng panasaran.

Read More