Tri Kahana Loka

Bebuka

Rinengga sagunging karahayon

Nuwun awiyosipun :

Jer jejering kita manungsa gesang, kita kedah enget dhumateng gesang kita pribadi, kita kedah tresna dhateng sesami, kedah percados dhateng gesangipun tuwin batosipun piyambak-piyambak. Sampun ngantos gugon-tuhon, sampun pitados memuji kayu-watu utawi nyembah brahala sesaminipun.

Kedah nyantosaaken kapitayan dhumateng badanipun tuwin batosipun piyambak.

Menggah wontenipun gesang kita punika, mboten saged dipun pisah-pisahaken kaliyan wontenipin Gaib, inggih punika Gaibing Gusti Ingkang Maha Suci ingkang langkung samar.

Mila ing ngriki nuwun-nuwun sewu, dene kumawantun kula badhe nyingkap wewados kahananing dumados, ingkang kula gelar wonten ing salebeting Primbon punika. Supados pada Kadang Warganing Ngelmi Kabatosan sampun ngantos kerut dhateng panasaran.

Read More